Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Tunnustusavaldused
Iisaku valla tunnustusavaldused
 

Vald avaldab tunnustust aukodaniku nimetuse, aasta tegija nimetuse, aasta sündmuse nimetuse (edaspidi aunimetus) ja tänukirja andmisega..
 
Tunnustuste avaldamise kord (väljavõte Iisaku valla põhimäärusest) -

jõust. 22.12.2015

Ettepanekuid valla aunimetuste andmiseks võivad teha üksikisikud, juriidilised isikud, organisatsioonid, seltsid, volikogu ja valitsus. Ettepanek peab olema põhjendatud ja sisaldama:
 1) aunimetuse saaja kandidaadi nime või aasta sündmuse nimetust;

 2) aunimetuse saaja kandidaadi panuse või aasta sündmuse kirjeldust;

 3) ettepaneku esitaja(te) nimi(nimed) ja allkiri(allkirjad).

 (2) Ettepanekud esitatakse valitsusele igal aastal hiljemalt 10. jaanuariks.

 (3) Valla aunimetuste saajad valib volikogu avalikul hääletamisel. Aunimetuste saamiseks peab esitatud kandidaat saama volikogu koosseisu häälteenamuse.

 (4) Aunimetused antakse volikogu otsusega. Tänukirja andmise õigus on valitsusel korralduse andmisega või vallavanemal käskkirja andmisega.

 (5) Volikogu võib igal aastal välja anda ühe või mitu aunimetust. Sobivate kandidaatide puudumisel võib valla aunimetused jätta välja andmata.

 (6) Valla aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku tunnistuse ja aukodaniku märgi (suure vapimärgi) väljaandmine ja kandmise õigus ning rahaline toetus. Toetuse suuruse kinnitab volikogu aunimetuse andmise otsuses.

 (7) Aasta tegija nimetuse andmisega kaasneb aasta tegija tunnistuse väljaandmine ning valla sümboolikaga mälestuseseme või muu meene andmine.

 (8) Aasta sündmuse nimetuse väljaandmisega kaasneb aasta sündmuse tunnistuse väljaandmine ja valla sümboolikaga mälestuseseme või muu meene andmine.

 (10) Valla aukodaniku, aasta tegija ja aasta sündmuse nimetus antakse üle Eesti Vabariigi iseseisvuspäeval või valla muul avalikul üritusel.


 

 

 


 
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum