Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a. otsusega nr 173 on algatatud Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine
Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a. otsusega nr 173 on algatatud Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine


Iisaku Vallavolikogu 20. aprilli 2017. a. otsusega nr 173 on algatatud Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu algatamist taotleb OÜ EramuEkspert juhatuse liige Olev Mae. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks.

Planeeritav ala asub Kuru külas, piirneb põhjaküljest Metsatuka kinnistuga (katastritunnus 22401:004:0001), idast ja lõunast Sideri kinnistuga (katastritunnus 22401:004:0271) ning lääneküljest Pavlovi kinnistuga (katastritunnus 22401:004:0144) ja Iisaku valla omandis oleva Jaaniku teega. Planeeringuala suurus on 4300 m².

Planeeringuga ettenähtud tegevused ei kuulu planeeritaval alal ega selle vahetusläheduses olulise keskkonnamõju tegevuse hulka. Planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid.

Planeeringuga ei kavandata tootmistegevust ega olulise keskkonnamõjuga ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustamine, sh vee, pinnase, õhu saastamist. Planeeringuga ei kaasne vahetut või kaudset mõju inimese tervisele ja heaolule, kavandatav tegevus ei avalda ka negatiivset keskkonnamõju planeeringuala kontaktvööndisse jäävatele olemasolevatele kinnistutele ning seetõttu ei pea vallavalitsus vajalikuks detailplaneeringu elluviimisega kaasneva strateegilise hindamise algatamist.

Iisaku valla Kuru küla Vogti kinnistu detailplaneeringu koostamise korraldaja on Iisaku Vallavalitsus (kontaktisik: arendusnõunik Piret Anvelt, piret.anvelt@iisaku.ee) ja detailplaneeringu kehtestaja on Iisaku Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Iisaku Vallavalitsuses (aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa) tööpäeviti  ja vallavalitsuse elektroonilises dokumendiregistris.